దోమలుపోవాలంటే చిట్కా


దోమలు పోవాలంటే చిట్కా
ఎండిన వేపాకులు ఒక డబ్బాలో వేసి పొగ పెడితే దోమలు పోతాయి