చెవి నొప్పికి చిట్కా

చెవి నొప్పికి (పోటు )చిట్కా
మంచి తులసి ఆకు రసం నొప్పిగా ఉన్న చెవిలో వేస్తె చెవి పోటు తగ్గుతుంది.