పనసతోనలు అరుగుదలకు చిట్కా (Digesting Tip in Telugu )

పనస తొనలు తొందరగా అరగాలంటే ఈ చిట్కా  పాటించండి.

పనస తొనలు తిన్నాకా చివరి పనస తోన నూనెలో ముంచి తింటే తొందరగా అరుగుతుంది, కడుపు నొప్పిరాదు..