కొబ్బరికి చిట్కా (Coconut Tip Health Tip in Telugu )


కొందరికి కొబ్బరి తింటే తొందరగా జీర్ణం కాదు. అలాంటి వాళ్ళు ఈ చిట్కా పాటించండి.
కొబ్బరి తిన్నాక కొద్దిగా బియ్యం గింజలు తింటే తొందరగా కొబ్బరి జీర్ణ మవ్వుతుంది.